top of page

 מידע משפטי- זכויות חולה קרויצפלד יעקב

Patent Preparation and Prosecution

צוואה בחיים – מתן הנחיות רפואיות מקדימות וייפוי כוח

(מתוך אתר משרד הבריאות)

חוק החולה הנוטה למות התשס"ו – 2005 עוסק בחולים במחלה חשוכת מרפא הנמצאים בסוף חייהם. חולה נוטה למות מוגדר בחוק כחולה הסובל ממחלה חשוכת מרפא שתוחלת חייו הצפויה אינה עולה על שישה חודשים, גם אם יקבל טיפול רפואי.

החוק מחייב את הצוות הרפואי למתן טיפול פליאטיבי (מקל) לחולה הנוטה למות ולבני משפחתו. החוק גם מסדיר את הכללים בהם אדם יכול להורות מראש שלא לקבל טיפול רפואי, אם יהיה חולה נוטה למות שאינו כשיר לקבל החלטות, וזאת מתוך מטרה להימנע מהארכת הסבל. החוק קובע את הסייגים והמגבלות להימנעות מטיפול רפואי ואוסר על המתה במעשה או על סיוע להתאבדות. כל אדם מגיל 17 שכשיר לקבל החלטות, בין אם הוא חולה ובין אם הוא בריא, רשאי לתת הנחיות רפואיות מקדימות ו/או למנות מיופה כוח. אדם רשאי למלא הנחיות רפואיות מקדימות או ייפוי כוח, או שניהם, הכול לפי בחירתו.

כל עוד אדם צלול ובהכרה מלאה, רצונו הוא הקובע! ההנחיות הרפואיות המקדימות או ייפוי הכוח ייכנסו לתוקף רק במידה שיהיה במצב בו לא יהיה כשיר לקבל החלטות.

ניתן להיעזר בעמותת ליל"ך – לחיות ולמות בכבוד – הפועלת לשמירת כבוד החולה הנוטה למות ושיפור איכות חייו.


סוגי ההנחיות וייפויי הכוח הקיימים: 

הנחיות רפואיות מקדימות לטיפול רפואי עתידי בחולה הנוטה למות (תוספת ראשונה)

טופס זה מיועד למילוי בידי אדם הרוצה לתת הנחיות רפואיות מקדימות שבהן הוא מפרט את רצונו לגבי טיפול רפואי עתידי בו, אם יהיה חולה נוטה למות שאינו בעל כשרות (למשל עקב חוסר הכרה), בדבר הימנעות מטיפולים רפואיים או בדבר קבלת טיפולים רפואיים חריגים להארכת חיים. 

האדם הנותן את ההנחיות הרפואיות המקדימות מפרט בטופס מאילו טיפולים ברצונו להימנע ומאילו לא להימנע וזאת לאחר שקיבל הסבר מרופא או מאחות מוסמכת על המונחים הרפואיים הכלולים בטופס ההנחיות הרפואיות, על מנת שיוכל לחתום עליו מדעת. כך למשל, אדם יכול להורות מראש על הפסקת טיפול רפואי מחזורי כדוגמת טיפולי דיאליזה, כימותרפיה, הקרנות וכדומה, אם טיפולים אלו קשורים למחלתו חשוכת המרפא.

 

תוקפן של הנחיות רפואיות מקדימות הינו לחמש שנים. ניתן להאריך אותן מדי חמש שנים או לבטלן בכל עת. ניתן גם לעדכן את ההנחיות בכל עת באמצעות מילוי הטופס מחדש.

להורדת הטופס

ייפוי כוח למתן הנחיות רפואיות לטיפול בחולה הנוטה למות (תוספת שנייה)

טופס זה מיועד למילוי בידי אדם הרוצה למנות מיופה כוח, כדי שיהיה מוסמך להחליט במקומו על הטיפול הרפואי שיינתן לו (או שלא יינתן לו), אם יהיה חולה הנוטה למות שאינו בעל כשרות.

 

הטופס מאפשר למייפה הכוח להעניק סמכויות לאדם אחר, מיופה כוחו, שעליו הוא סומך, לשמש לו לפה כאשר לא יהיה מסוגל להביע את רצונו. מיופה הכוח יוכל לבטא את רצונותיו והחלטותיו של החולה לגבי קבלת טיפולים רפואיים או הימנעות מהם. מינוי מיופה כוח מונע חילוקי דעות בין בני משפחה ובין הצוות המטפל, ומונע את הצורך במינוי אפוטרופוס לענייני גוף. ייפוי הכוח מתייחס אך ורק למצבים רפואיים ואינו עוסק בדיני ממון.

 

הטופס מכיל מספר חלופות לבחירת נותן ייפוי הכוח (עמ' 4) המקנות למיופה הכוח דרגות שונות של סמכות:

  • חלופה א' – מיופה הכוח יוכל לקבל כל החלטה בדבר טיפול או אי-טיפול בנותן ההנחיות, כמפורט בטופס.   בחירה בחלופה  זו פוטרת את נותן ההנחיות מצורך בקבלת הסבר מרופא/אחות מוסמכת על המונחים הרפואיים.

  • חלופה ב' – סמכותו של מיופה כוח מוגבלת רק להסכמה לקבלת טיפול מאריך חיים.

  • חלופה ג' – מאפשרת לבחור באופן מפורט מאיזה טיפולים רפואיים להימנע או לא להימנע.

תוקפו של ייפוי הכוח הוא חמש שנים. ניתן להאריך אותו מדי חמש שנים או לבטלו בכל עת. ניתן גם לעדכן את ייפוי הכוח בכל עת באמצעות מילוי הטופס מחדש. להורדת הטופס

הבעת רצונו של חולה הנוטה למות, כשיר שאינו רוצה להוסיף לחיות (תקנה 14א) 

טופס זה מיועד למילוי בידי אדם המעוניין לגבות אמירה אישית שלו בזמן אמת שאינו מעוניין בטיפול מאריך חיים. משום שמדובר בהוראה הניתנת בזמן אמת, מילוי הטופס מתבצע בבית החולים ולא מראש. להורדת הטופס

הפקדת הטפסים במרכז להנחיות רפואיות מקדימות

הנחיות רפואיות מקדימות ו/או ייפויי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות שמולאו כהלכה מחייבים את הצוות הרפואי. לכן מומלץ לשלוח את הטפסים המלאים להפקדה במאגר של המרכז להנחיות רפואיות מקדימות של משרד הבריאות, על מנת שעובדי המרכז יבדקו את תקינותם וישלחו לממלא הטפסים אישור על תקינותם ועל הפקדתם במאגר. כמו כן, למפקיד הטפסים יישלח כרטיס אותו יוכל לשאת בארנקו.

הוראות לכלל מסמכים אלו וכן להארכה או לביטול ההנחיות תוכלו למצוא באתר משרד הבריאות.

כיום יש כלי משפטי חשוב נוסף -

ייפוי כוח מתמשך למספר תחומים (בריאות, רכוש, אישי)
זהו מסמך משפטי אשר מאפשר לכל אדם מעל גיל 18 להחליט מי יטפל בצדדים השונים של ניהול חייו ורכושו כאשר הוא לא יוכל לעשות זאת מסיבות כאלו ואחרות. ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לאדם להקדים תרופה למכה ולמנות אדם, אחד או יותר, שיהיה אחראי על קידום רצונותיו וטובתו או טובת נכסיו כאשר יכולתו לעשות זאת בעצמו תיפגע. מיופה הכוח מחויב על פי חוק לפעול על פי הוראות האדם הממנה, ומינויו מתקבל רק לאחר חתימה בכתב מול עורך דין (עם התמחות זו) ולאחר הפקדת המסמכים הנחוצים אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

  • בהסכמת הממנה מראש, מיופה הכוח זכאי להחזר סביר בגין הוצאות שקשורות לפעילותו ובמקרים מסוימים הממנה יכול גם לקבוע שיוענק לו שכר קבוע.

  • ניתן לקבוע אדם אחד או לחילופין כמה מיופי כוח בתחומים שונים, למשל בענייני בריאות, ענייני רכוש ועניינים אישיים. דבר זה מאפשר לאדם הממנה לבצע הפרדה ולמנות עבור כל תחום - מיופה כח אחר.  

  • ייפוי כוח מתמשך יכול להשתנות לפי רצון האדם הממנה או לאבד את תוקפו כאשר התקיים תנאי מסוים שהאדם הממנה קבע מראש או אם מיופה הכוח מודיע בכתב על כך שהוא לא מעוניין בתפקידו ועוד סיבות נוספות אחרות.

  • המסמכים שיש להכין עבור קביעת ייפוי כוח מתמשך הם עותקים מקוריים של טופס ייפוי הכוח המתמשך עצמו, חוות דעת של מומחה שמאשרת את כשירותו של הממנה לבצע את התהליך אם הדבר נחוץ וכל מסמך אחר שהממנה רוצה לצרף לייפוי הכוח (לדוגמה רשימת נכסים).

bottom of page